פגיעה בזכויות בזמן הפיטורין

מעבידים רבים לא מעניקים לעובדים את זכויותיהם אף בתקופה של הפיטורין ולאחריה בתחומים רבים. זכות השימוע לעובד– כאשר מעביד מחליט לפטר עובד עליו לתת לו אפשרות לנסות ולשכנע את מעבידו שלא לפטרו. זכות זו הוכרה על ידי הפסיקה ועל המעביד לקיימה. זכות זו אמורה למנוע ממעביד לפטר עובד בהחלטה שרירותית ואמורה לפרט לעובד את מחדליו…